Στο πλαίσιο του 42ου Ετήσιου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, 11 – 14 Μαΐου 2016, διοργανώθηκε με επιτυχία από την ΕΕΜΕΠΥ, Διεταιρική Συζήτηση με θέμα «Αξιοποίηση των Big Data και υπηρεσιών Cloud για την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας» την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 και ώρα 19:30 – 21:30.

Συντονιστές ήταν τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΕΜΕΠΥ κ.κ. Χ. Καρανίκας (Γενικός Γραμματέας) και Μ. Παπαδάκης (Μέλος).

Ομιλητές :

 1. Γιούλη Μενουδάκου – Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών Νεφρικών Μοσχευμάτων: Πληροφοριακό Σύστημα Συντονισμού και Ελέγχου Μεταμοσχεύσεων TransMED
  2. Nίκος Αναστόπουλος – Microsoft Hellas, Πλεονεκτήματα εφαρμογών στο Cloud για το χώρο της υγείας.
  3. Αλέξανδρος Μπρέγιαννης – Cosmote, Cloud στις υπηρεσίες Υγείας.
  4. Γεώργιος Αγγούρης – ΕΟΠΥΥ, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΟΠΥΥ για τον γιατρό και τον ασθενή.
  5. Αθηνά Τριανταφυλλίδη – ΗΔΙΚΑ, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΗΔΙΚΑ για τον γιατρό και τον ασθενή.
  6. Αλέξανδρος Μπέρλερ – HL7, Βέλτιστες Πρακτικές διαλειτουργικότητας και πιστοποίησης εφαρμογών υγείας.

Διαπιστώθηκαν οι προοπτικές εφαρμογής και ανάπτυξης των υπηρεσιών cloud σε μονάδες παροχής υγειονομικής περίθαλψης, Επιπλέον η συλλογή του τεράστιου όγκου των δεδοµένων στην υγεία σε συνδυασµό µε την ποικιλοµορφία τους αναδεικνύουν ένα σηµαντικό πρόβληµα σχετικά µε την κατάλληλη επεξεργασία προκειµένου να είναι άµεσα διαθέσιμα και κατανοητά από τους ενδιαφερόµενους για την εξαγωγή χρήσιμων συµπερασµάτων. Η αντιµετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στο χώρο της υγείας απαιτεί ριζικές αλλαγές στις πολιτικές υγείας, και την ταυτόχρονη υιοθέτηση των τελευταίων τεχνολογικών λύσεων. Η ενδυνάµωση των ασθενών και η συµµετοχή τους στην διατήρηση της υγείας τους είναι εξαιρετικά σηµαντική καθώς και η παρακολούθηση υγειών πολιτών και ασθενών σε πραγµατικό χρόνο, µπορεί να επιτρέψει την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας µε την ταυτόχρονη µείωση των εξόδων για το ίδιο το σύστηµα υγείας. Η παροχή εξατοµικευµένης φροντίδας έγκειται κατά βάση στις διαθέσιµες πληροφορίες, ενώ η δηµιουργία νέων θεραπειών και φαρµάκων βασίζονται στην µελέτη των διαθέσιµων, αλλά διάσπαρτων και ετερογενών δεδοµένων υγείας. Η εφαρµογή εποµένως τεχνικών και τεχνολογιών Big Data µπορεί να αποτελέσει το κλειδί για το επόµενο µεγάλο βήµα. Ο συνδυασµός Big Data και Cloud Computing µπορεί να µας φέρει ένα βήµα πιο κοντά στον επιθυµητό στόχο, µε πολλά οφέλη για όλους τους εµπλεκόµενους στο χώρο της υγείας (π.χ. ασφαλιστικά ταµεία, ασθενείς, επαγγελµατίες υγείας, κ.ο.κ.), αρκεί να υπάρχει ξεκάθαρη στρατηγική. Η πρόκληση είναι η ορθή χρήση των δεδοµένων χωρίς διαπραγµάτευση στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και µε ασφαλή τρόπο.